Общи условия за ползване
За уебстраницата на Hagleitner Hygiene International GmbH

1. Област на приложение

Използването на уебстраницата на Hagleitner и всичките данни, информация и услуги, до които имате достъп чрез него, с изключение на тези услуги, изискващи отделно съгласие, се случва само въз основа на тези условия за ползване, които при необходимост подлежат на допълнение, промяна или замяна.

С достъпа до употребата на уебстраницата, се приема валидността на тези общи условия за ползване в настоящата актуална версия.

 

2. Уебстраница

На уебстраницата на Hagleitner е даден достъп до различни данни, информация и приложения. Hagleitner има право по всяко време да регулира работата на уебстраницата на Hagleitner, цялостно или частично. Hagleitner не гарантира и не поема отговорност за постоянната достъпност или пълната функционалност на уебстраницата на Hagleitner и/или за връзки към уеб сайтове, приложения (Apps) или уеб адреси (URL-и) на други компании.

Определени сектори на уебстраницата може да са защитени с парола. Следователно достъпът до тези сектори е възможен, единствено при предварителна регистрация на потребителя. При регистрацията не възниква никакво законно право.

 

3. Употреба

Използването на съдържанието и/или услугите, предоставени на уебстраницата на Hagleitner са подчинени на приемането на тези общи условия за ползване.

При всички случаи, отделно приетите общи условия, условия за ползване или лицензионни клаузи са с приоритет спрямо тези общи условия за ползване.

Цялото съдържание предоставено на уебстраницата на Hagleitner e защитено по отношение на авторското право и правата на търговските марки и доколкото няма изрично допълнително обозначение, е предназначено само за лична, некомерсиална употреба.

Данните, информацията, приложенията, имената на търговските марки, снимките и други съдържания не трябва да бъдат използвани без предварителното писмено одобрение от страна на Hagleitner, и по специално да не се редактират, променят, копират, модифицират, допълват, репродуцират, разпространяват или по друг начин да бъдат предоставяни, респективно експлоатирани.

Всяка друга употреба, извън тази, е забранена без предварителното съгласие на Hagleitner или на съответния носител на авторските права. Освен изрично предоставените права за употреба, на потребителя не се предоставят никакви лицензионни и други допълнителни права от какъвто и да било род, също по-специално по отношение на името на фирмата, на индустриалната собственост (марки, промишлени дизайни или патенти) и на авторските права.

 

4. Задължения на потребителя

Потребителят на уебстраницата на Hagleitner e длъжен при употребата на сайта на Hagleitner да не нарушава приложимото законодателство и добрите нрави. И по специално сайта да не се използва за противозаконни цели, да не се нарушават законните права за защита на индустриалната собственост и авторските права или други права на Hagleitner като собственик, да не се осъществява пренос на съдържания заразени с вируси /троянски коне или други програмни разработки, които могат да нанесат вреда на софтуера, да не се въвеждат, запаметяват или изпращат хиперлинкове или съдържания, за които не са ви предоставени права, особено ако тези хиперлинкове или съдържания са в нарушение на договорните споразумения или закона или ако те разпространяват реклама или т.нар. непоискани имейли (спам). Hagleitner има право по всяко време да ограничи достъпа до уебстраницата на Hagleitner.

 

5. Отговорност/Гаранция

При безплатното предоставяне на данни, информация и приложения от страна на Hagleitner, се изключва всяка отговорност от страна на Hagleitner, дотолкова доколкото не може да се докаже злоумишлено поведение.

В допълнение, поемането на отговорност от страна на Hagleitner изисква наличието на преднамерено злоумишлено или в голяма степен нехайно поведение. Принципно Hagleitner не носи отговорност за индиректни щети, последващи загуби или пропуснати ползи както и за евентуални загуби или промени на данни или информация. Отговорността за щети на физически лица съществува вече при непредпазливост.

Hagleitner не поема никаква отговорност за истинността, липсата на грешки, свобода от авторски и сродните му интелектуални права на трети страни, пълнотата и/или приложимостта, както и постоянната достъпност на уебстраницата на Hagleitner.

Hagleitner не поема никаква отговорност за свобода на уебстраницата на Hagleitner от зловреден софтуер. Преди употребата и свалянето на данни или информация, потребителите са длъжни самостоятелно да предприемат необходимите предпазни мерки.

 

6. Защита на данни

Защитата на личните ви данни е важна за нас. Ние спазваме приложимите закони за защита на данните, когато използваме и обработваме лични данни (”ЛД”). За по-детайлна информация, моля вижте нашата декларация за защита на личните данни Декларация за защита на личните данни.

 

7. Други

Съпътстващите ограничения се сключват в писмена форма.

В случай, че индивидуални клаузи на тези условия станат невалидни, са или подлежат на отмяна, то това не накърнява ефективността на останалите клаузи. Невалидните или отменени клаузи ще бъдат заменени с клаузи, чието съдържание се доближава най-много до това на невалидните или анулирани клаузи. При пропуски, за тези разпоредби се прилага аналогичност.

В сила е само австрийското законодателство, с изключение на референтните норми и законодателството на ЕС, касаещо международната продажба на стоки.

Мястото на изпълнение е Цел ам Зее. Юрисдикцията е компетентният съд на Цел ам Зее, освен ако не се касае за потребителска сделка, съгласно § 1 на Закона за защита на потребителите.