Všeobecné podmienky používania
Pre internetovú stránku spoločnosti Hagleitner Hygiene International GmbH

1. Oblasť použitia

Používanie internetovej stránky spoločnosti Hagleitner a všetkých informácií a servisných služieb, ktoré sú na stránke dostupné, s výnimkou takých služieb, ktoré sú podmienené samostatnou dohodou, je možné výhradne podľa týchto podmienok používania, ktoré môžu byť eventuálne doplnené, zmenené a nahradené dodatočnými podmienkami.

Používaním internetovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania v ich príslušnom znení.

 

2. Internetová stránka

Na internetovej stránke Hagleitner sú dostupné rôzne údaje, informácie a aplikácie. Spoločnosť Hagleitner je kedykoľvek oprávnená čiastočne alebo úplne odstaviť internetovú stránku Hagleitner. Spoločnosť Hagleitner nepreberá žiadnu záruku na trvalú dostupnosť alebo kompletnú funkčnosť internetovej stránky spoločnosti Hagleitner a/alebo prepojených odkazov na iné internetové stránky, aplikácie alebo URL iných prevádzkovateľov.

Určité oblasti internetovej stránky môžu byť chránené heslom. Prístup k týmto stránkam je možný iba po predchádzajúcej registrácii používateľa. Neexistuje žiadny právny nárok na registráciu.

 

3. Používanie

Používanie obsahov a/alebo služieb dostupných na internetovej stránky Hagleitner podlieha týmto Všeobecným podmienkam používania v ich príslušnom znení.

Osobitne dohodnuté obchodné alebo licenčné podmienky alebo podmienky používania majú prednosť pred týmito Všeobecnými podmienkami používania.

Všetky obsahy, ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti Hagleitner, sú chránené autorským právom a eventuálne patentovým právom, a ak to nie je inak vyslovene označené, sú určené iba na súkromné a nie komerčné používanie.

Údaje, informácie, aplikácie, názvy značiek, obrázky a iný obsah nie je možné používať, najmä spracúvať, meniť, kopírovať, upravovať, dopĺňať, predávať alebo iným spôsobom prenechať, prípadne zhodnotiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Hagleitner.

Akékoľvek iné používanie nad rámec nie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Hagleitner alebo príslušného majiteľa práv. Používateľom nebudú poskytnuté žiadne iné práva a licencie nad rámec vyslovene poskytnutých práv na používanie, najmä pre firemné názvy, priemyselné ochranné práva (značky, úžitkové vzory alebo patenty) a autorské práva.

 

4. Povinnosti používateľa

Používatelia internetovej stránky Hagleitner nesmú pri používaní internetovej stránky Hagleitner porušovať platné právne predpisy a dobré mravy, a to najmä na protiprávne účely, nesmú porušovať priemyselné ochranné a autorské práva alebo iné vlastnícke práva spoločnosti Hagleitner, nesmú posielať obsah s vírusmi/trójskymi koňmi alebo inými programami, ktoré by mohli poškodiť softvér, nesmú zadávať, ukladať alebo posielať žiadne hypertextové odkazy, na ktoré nemajú oprávnenie, a to najmä v prípade, ak sú takéto hypertextové odkazy alebo obsahy protiprávne alebo porušujú zmluvu alebo ak sprostredkúvajú reklamu alebo nevyžiadané e-maily (spam). Spoločnosť Hagleitner je oprávnená kedykoľvek zablokovať prístup na internetovú stránku spoločnosti Hagleitner.

 

5. Ručenie/záruka

V prípadne bezplatného postúpenia údajov, informácií a aplikácií zo strany spoločnosti Hagleitner je vylúčená akákoľvek záruka, ak nie je možné preukázať úmysel.

Pre uplatnenie záruky u spoločnosti Hagleitner musí byť preukázané úmyselné správanie alebo hrubá nedbanlivosť. Všeobecne je vylúčené ručenie spoločnosti Hagleitner za nepriame škody, následné škody alebo ušlý zisk, ako aj eventuálnu stratu alebo zmenu údajov a informácií. Ručenie za personálne škody existuje už v prípadne miernej nedbanlivosti.

Spoločnosť Hagleitner nepreberá žiadnu záruku za správnosť, bezchybnosť, neexistenciu autorských alebo ochranných práv tretích strán, úplnosť a/alebo použiteľnosť, ako aj trvalú dostupnosť internetovej stránky spoločnosti Hagleitner.

Spoločnosť Hagleitner nepreberá žiadnu záruku za to, že na internetovej stránke sa nenachádza žiadny škodlivý softvér. Používatelia sami musia pred používaním a sťahovaním údajov alebo informácií vykonať potrebné ochranné opatrenia.

 

6. Ochrana údajov

Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá. Pri používaní a spracúvaní osobných údajov dodržiavame platné predpisy o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Podrobné informácie nájdete v našom Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

7. Iné

Vedľajšie dohody sú podmienené písomnou formou.

Ak by boli alebo sa stali jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúčinnými alebo neplatnými, zostáva účinnosť zvyšných ustanovení nedotknutá. Neúčinné alebo neplatné ustanovenie bude nahradené ustanovením s takým obsahom, ktorý najviac zodpovedá ekonomickému účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia. Tento bod sa aplikuje aj pre medzery v zmluve.

Platia výhrade rakúske právne predpisy, s vylúčením odkazujúcich noriem a obchodných legislatívnych predpisov OSN.

Miestom plnenia je Zell am See. Miestom súdu je vecne príslušný súd pre Zell am See, ak nejde o spotrebiteľský obchod podľa § 1 zákona o ochrane spotrebiteľov.