Nederland

Privacybeleid

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH

1.        Inleiding

 

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Bij het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Met deze verklaring informeren wij u over het type, de omvang en het doel van de door ons verwerkte persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website, bij het gebruik van onze diensten in de webshop en de bij het gebruik van de Hagleitner senseManagement Tool verwerkte persoonsgegevens, alsmede over de rechten die u als betrokkene heeft. Deze verklaring gegevensbescherming is gericht aan bezoekers en gebruikers van onze website en onze webshop, evenals aan gebruikers van de Hagleitner senseManagement Tool.

 

Bepaalde termen die in deze verklaring worden gebruikt, zijn ontleend aan de basisverordening van de EU inzake gegevensbescherming ("GDPR") en hebben de volgende betekenis:

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die aan een geïdentificeerde of direct of indirect identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegekend.

 

De betrokkene is de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Gegevensverwerking is elke behandeling van persoonsgegevens, vanaf de inzameling tot en met het sorteren, wijzigen, evalueren, opvragen, verzenden en opslaan tot en met het wissen.

 

2.        Informatieplicht

 

2.1     Gegevenstypen

 

(a)      Webshop

 

Om een klantaccount voor u te kunnen aanmaken, hebben we de bedrijfsnaam, een e-mailadres, het factuuradres en eventueel een ander afleveradres nodig. In het kader van de registratie is er ook een contactpersoon nodig die de bestellingen voor uw bedrijf ontvangt. Om vervolgens het bestelproces en de levering uit te kunnen voeren, halen wij bij de opgegeven contactpersoon de volgende persoonsgegevens op:

 

·             Titel

·             Voornaam (facultatief)

·             Achternaam

·             Geboortedatum

·             E-mailadres

·             Telefoonnummer (facultatief)

·             Gebruikersnaam

·             Wachtwoord

 

Na registratie kan de contactpersoon via het menupunt "Contactpersoon bewerken" worden bewerkt en kunnen belangrijke gegevens, zoals de functie in het bedrijf (hoofdbeslisser etc.) worden toegevoegd. Via dit punt kunnen ook andere contactpersonen worden toegevoegd of verwijderd.

 

(b)      Website

 

Om uw gebruiksgedrag op onze website te evalueren, verwerken wij persoonsgegevens niet. Alleen gegevens die niet geschikt zijn om een natuurlijke persoon te identificeren ("anonieme gegevens") worden verwerkt. De informatie wordt door ons alleen statistisch geëvalueerd en gebruikt om de functionaliteit van de processen op de website te verbeteren. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en ons web tracking programma vindt u onder de punten 6 en 8.

 

(c)      Hagleitner senseManagement ("HsM") Tool

 

Indien u gebruik wilt maken van onze HsM Tool (http://hsmbasic.hagleitner.com en http://hsmplus.hagleitner.com) om een overzicht te krijgen van het vulniveau van de XIBU dispenser die u gebruikt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens tijdens uw registratie op de website van de tool:

 

·             Voornaam van de gebruiker;

·             Achternaam van de gebruiker;

·             Gebruikersnaam;

·             E-mailadres.

·             Telefoonnummer

·             Mobiele telefoonnummer

 

(d)      Hagleitner integral 4PLUS app

 

Indien u onze integral 4PLUS app https://www.hagleitner.com/at/mediencenter/downloads/app-download/, die in combinatie met het integral 4PLUS doseersysteem functioneert, wilt gebruiken om bijv. een bericht op uw smartphone te ontvangen wanneer schoonmaakmiddelen of glansspoelmiddelen moeten worden bijbesteld, of wanneer servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan worden door ons in het kader van uw registratie voor de integral 4PLUS app de volgende persoonsgegevens verzameld:

 

• Voornaam van de gebruiker
• Achternaam van de gebruiker
• E-mailadres
• Zelf gekozen wachtwoord
• Klantnummer
• Adres

 

(e)      Hagleitner scanME app

 

Indien u onze scanME app https://www.hagleitner.com/at/mediencenter/downloads/app-download/ wilt gebruiken om bijv. door eenvoudig scannen van de streepjes- of QR-code meer informatie, veiligheidsaanwijzingen of handige gebruikstips bij een van onze producten te krijgen, dan worden door ons in het kader van uw registratie voor de scanME app de volgende persoonsgegevens verzameld:

 

• Voornaam van de gebruiker
• Achternaam van de gebruiker
• E-mailadres
• Zelf gekozen wachtwoord
• Klantnummer
• Adres

 

2.2     Doel van de gegevensverwerking

 

(a)      Webshop

 

De persoonsgegevens die u bij de registratie opgeeft, worden gebruikt voor de verwerking en uitvoering van de opgegeven order. Aangezien persoonsgegevens zoals naam en adres nodig zijn voor de levering van de bestelling, is de verwerking van deze gegevens onontbeerlijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst. De vermelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover de rechtsbeginselen van de gegevensverwerking daarop van toepassing zijn.

 

Uw telefoonnummer en e-mailadres zullen met uw toestemming worden verwerkt voor het adverteren en de presentatie van nieuwe en bestaande producten van Hagleitner Hygiene International ten behoeve van vragen, bevestigingen met betrekking tot de ontvangen bestelling en de geleverde producten.

 

Na registratie krijgt u toegang tot uw gebruikersaccount, die wordt beveiligd met een wachtwoord naar keuze. U kunt nu uw persoonsgegevens bewerken en beheren in deze klantaccount.

 

(b)      Hagleitner senseManagement

 

De persoonsgegevens die u bij de registratie opgeeft, worden gebruikt om u en uw schoonmakers in staat te stellen de software te gebruiken en uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.

 

(c)      Hagleitner integral 4PLUS app ("integral 4PLUS app")

 

De persoonsgegevens die u bij de registratie opgeeft, worden gebruikt om u en uw medewerkers in staat te stellen de integral 4PLUS app te gebruiken en uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.

 

Als door u bij het gebruik van de integral 4PLUS app bestellingen worden geplaatst, dan hebben wij voor de levering van de bestelling uw persoonsgegevens nodig. De verwerking van deze gegevens is daarom noodzakelijk voor een correcte nakoming van de overeenkomst. De vermelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover de rechtsbeginselen van de gegevensverwerking daarop van toepassing zijn.

 

Na registratie krijgt u toegang tot uw gebruikersaccount, die wordt beveiligd met een wachtwoord naar keuze. U kunt nu uw persoonsgegevens bewerken en beheren in deze account.

 

Indien u de integral 4PLUS app niet meer wilt gebruiken, heeft u op elk moment de mogelijkheid zich direct in de app via onderstaande link af te melden en uw app-account te verwijderen: https://www.hagleitner.com/at/datenschutzerklaerung/#app-opt-out.

 

(d)      Hagleitner scanME app

 

De persoonsgegevens die u bij de registratie opgeeft, worden gebruikt om u en uw medewerkers in staat te stellen de scanME app te gebruiken en uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.

 

Als door u bij het gebruik van de scanME app bestellingen worden geplaatst, dan hebben wij voor de levering van de bestelling uw persoonsgegevens nodig. De verwerking van deze gegevens is daarom noodzakelijk voor een correcte nakoming van de overeenkomst. De vermelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover de rechtsbeginselen van de gegevensverwerking daarop van toepassing zijn.

 

Na registratie krijgt u toegang tot uw gebruikersaccount, die wordt beveiligd met een wachtwoord naar keuze. U kunt nu uw persoonsgegevens bewerken en beheren in deze account.

 

Indien u de scanME app niet meer wilt gebruiken, heeft u op elk moment de mogelijkheid zich direct in de app via onderstaande link af te melden en uw app-account te verwijderen: https://www.hagleitner.com/at/datenschutzerklaerung/#app-opt-out.

 

2.3     Rechtsgrondslag (toestemmingsvoorwaarden)

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens in de loop van de registratie en het bestelproces in de webshop en in de loop van de registratie en het gebruik van het Hagleitner senseManagement Tool zijn de toestemmingsvoorwaarden voor de normale uitvoering van de overeenkomst (art 6 lid 1 sub b GDPR) beschikbaar.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens bij het verzenden van de nieuwsbrief geldt eveneens de toestemmingsverklaring (art 6 lid 1 sub a GDPR) als voorwaarde voor toestemming.

 

2.4     Opslagtijd

 

Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig of toegestaan is om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen en om enige aansprakelijkheidsvordering of enige andere wettelijke rechtvaardiging af te wenden.

 

3.        Rechten van betrokkene

 

3.1     Informatie

 

U heeft het recht om bevestiging te vragen of en in welke mate uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

3.2     Correctie

 

Als we uw persoonsgegevens onvolledig of onjuist verwerken, kunt u te allen tijde om correctie of aanvulling vragen. Het is ook mogelijk om de persoonsgegevens van de opgegeven contactpersoon in uw gebruikersaccount in de webshop te openen en zelf te corrigeren en te verwijderen. Bovendien kunt u te allen tijde uw gebruikersaccount laten afsluiten (zie punt 11 voor contactgegevens).

 

3.3     Verwijdering

 

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens als het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer bestaat, als een onwettige verwerking heeft plaatsgevonden, als de verwerking onevenredig interfereert met uw privacybelangen of als de verwerking van gegevens is gebaseerd op uw toestemming en u die hebt ingetrokken. Houd er rekening mee dat er andere redenen kunnen zijn die de onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens kunnen verhinderen, zoals wettelijke bewaarverplichtingen of het indienen van rechtsvorderingen.

 

3.4     Beperking van gegevensverwerking

 

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen als de juistheid van de gegevens in het geding is, als de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het toegestane doel of als er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

 

3.5     Beroep

 

Indien wij uw gegevens verwerken om taken uit te voeren die in het algemeen belang zijn of indien wij tijdens de verwerking een beroep doen op de noodzaak om ons rechtmatig belang te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er een zwaarwegend belang is bij de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen het versturen van reclame.

 

3.6     Intrekking

 

U hebt het recht om de eerder gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken, waarbij een intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd.

 

3.7     Overdraagbaarheid van gegevens

 

U hebt het recht om ons te verzoeken u de door u verstrekte persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat, mits wij de gegevens verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst en dat de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

 

3.8     Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming in het geval van een schending van de gegevensbescherming.

 

4.        Beveiliging van gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen (bijv. HTTPS-codering van onze website, SSL-certificaat voor onze webshop) om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie of ongeoorloofde toegang. De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en voortdurend aan de stand van de techniek aangepast. In geval van schending van de bescherming van uw persoonsgegevens, wat waarschijnlijk zal leiden tot een hoog risico voor uw rechten en vrijheden, zullen wij u onmiddellijk informeren.

 

Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het openbaar maken van informatie als gevolg van fouten in datatransmissie en/of ongeautoriseerde toegang door derden die niet door ons zijn veroorzaakt (bijv. hacken van e-mailaccounts of telefoon, onderscheppen van faxen etc.).

 

5.        Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

 

5.1     Bestelproces in de webshop

 

Om uw bestelling uit te voeren, kan het ook nodig zijn om uw persoonsgegevens door te sturen naar derden (bijv. IT-dienstverleners, betalingsdienst aanbieders, belastingconsulenten, clouddienstverleners, banken, incassobureaus, advocaten, accountants, website-dienstverleners en andere dienstverleners aan wie wij gegevens beschikbaar stellen voor de uitvoering van onze activiteiten). Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden doorgestuurd op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder voor de uitvoering van onze bestelling of op basis van uw voorafgaande toestemming.

 

5.2     Gebruik van Hagleitner senseManagement

 

Om uw tijdens de registratie voor Hagleitner senseManagement verzamelde persoonsgegevens op te slaan, te archiveren en te verwerken, worden deze doorgestuurd naar onze in Duitsland gevestigde cloudserviceprovider. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden doorgestuurd op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder om te voldoen aan de licentieovereenkomst die vooraf met u is gesloten met betrekking tot het gebruik van de software.

 

5.3     Gebruik van de Hagleitner integral 4PLUS app

 

Om het gebruik van de integral 4PLUS app te garanderen en voortdurend te verbeteren, worden de persoonsgegevens die bij uw registratie zijn verzameld, doorgestuurd naar onze app-ontwikkelings-dienstverlener die gevestigd is in Wenen, Oostenrijk. Het doorsturen van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend op basis van het geldende recht inzake gegevensbescherming.

 

5.4     Gebruik van de Hagleitner scanME app

 

Om het gebruik van de scanME app te garanderen en voortdurend te verbeteren, worden de persoonsgegevens die bij uw registratie zijn verzameld, doorgestuurd naar onze app-ontwikkelings-dienstverlener die gevestigd is in Wenen, Oostenrijk. Het doorsturen van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend op basis van het geldende recht inzake gegevensbescherming.

 

Sommige van de bovengenoemde ontvangers van uw persoonsgegevens bevinden zich buiten uw land of verwerken uw persoonsgegevens daar. Het niveau van gegevensbescherming in landen buiten de EU en de EER is wellicht niet hetzelfde als in Oostenrijk. We geven persoonsgegevens echter alleen door aan landen waarvoor de Europese Commissie heeft besloten dat ze een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben of we nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle ontvangers een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben.

 

6.        Cookies

 

Wij gebruiken zogenaamde "cookies" op de website voor onze webshop om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw mobiele apparaat worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken, worden aan het einde van de browsersessie ("sessiecookies") van uw harde schijf verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer en stellen ons in staat uw computer bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen ("permanente cookies"). U hoeft zo bijvoorbeeld niet bij elke nieuwe bestelling uw naam en wachtwoord in te voeren.

Sessiecookies die door ons worden gebruikt zijn bijvoorbeeld "PHPSESSID" (deze cookie voorkomt bijvoorbeeld het onopzettelijk verzenden van formuliergegevens tijdens het inloggen en het voorkomen van het verzenden van formuliergegevens door een aanvaller) en "fe_typo_user". Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd met het oog op een eenvoudiger aankoopproces en voor latere contractverwerking.

Als u niet wilt dat cookies deze informatie verzamelen, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert wanneer cookies worden ingesteld en u in individuele gevallen kunt beslissen of u deze wel of niet wilt accepteren.

Houd er rekening mee dat als cookies worden gedeactiveerd, de functionaliteit van onze website beperkt zal zijn.

 

7.        Nieuwsbrief

 

Als u zich via onze website aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt om u nieuwe of speciaal geschikte producten en goederen uit ons assortiment aan te bieden voor reclamedoeleinden.

Zodra u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, ontvangt u een bevestigingsmail. De activatielink in de e-mail moet actief geklikt of gekopieerd worden en in een browser opgeroepen worden. Door het actieve klikken op/oproepen van de link bevestigt u uw registratie om onze nieuwsbrief te ontvangen.

 

Om onze nieuwsbrief voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens verzonden naar Hagleitner Hygiene International GmbH, gevestigd in Zell am See (Oostenrijk), voor het aanmaken en verspreiden van een centrale nieuwsbrief, en naar de e-mailmarketingdienstverlener SC-Networks GmbH, gevestigd in Starnberg (Duitsland), voor het elektronisch versturen van advertentie-informatie naar klanten en geïnteresseerden van Hagleitner.

 

Om de verzending van onze nieuwsbrief regelmatig te optimaliseren, gebruiken we newsletter-tracking (bijv. hoe vaak wordt de nieuwsbrief door wie geopend en aangeklikt? Naar wie wordt de nieuwsbrief gestuurd? Hoe veel keer en wie meldde zich af voor de nieuwsbrief? etc) op onze website.

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Stuur uw herroeping naar het volgende e-mailadres: international@HAGLEITNER.COM. Daarna zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen.

 

8.        Web Analytics

 

Om een betere statistische evaluatie van de websitebezoekers te krijgen, maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn - zoals beschreven onder punt 6 - tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. De persoonsgegevens die over u worden verzameld aan de hand van de cookie, worden gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op de website wordt geactiveerd, verkort Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. IP anonimisering is actief op de website. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruiksgedrag op onze website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en ons verdere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken.

 

Als u niet wilt dat de door cookies verzamelde informatie en uw gebruiksgedrag aan Google worden doorgegeven en u wilt voorkomen dat Google deze gegevens verwerkt, kunt u de browser-plug-in downloaden en installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics vindt u ook op https://www.google.de/intl/de/policies/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

 

9.        Server-logbestanden

 

Om deze website te optimaliseren op het gebied van systeemprestaties, gebruiksvriendelijkheid en het verstrekken van nuttige informatie over onze diensten, verzamelt en slaat de aanbieder van de website automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit omvat uw internetprotocoladres (IP-adres), browser- en taalinstelling, besturingssysteem, verwijzer-URL, uw internetprovider en datum/tijd.

 

10.     Wijzigingen van onze gegevensbeschermingsvoorwaarden

 

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien om rekening te houden met interne veranderingen en wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.

 

11.     Contact

 

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of uw herroeping, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

 

Hagleitner Hygiene International GmbH

Lunastraße 5, 5700 Zell am See

Tel.: +43 5 0456

dataprotection(at)hagleitner.com